Warunki korzystania z witryny szkolainteraktywna.pl
Niniejsza witryna internetowa www.szkolainteraktywna.pl (dalej zwana “Witryną internetową”) została utworzona przez firmę MBM electronics i jest jej własnością, oraz jest obsługiwana przez MBM electronics.


Prawa autorskie
Jeżeli nie określono inaczej, pliki tekstowe, obrazy, grafika, dźwięk i animacje oraz wszelkie inne informacje oraz sposób ich graficznej prezentacji w Witrynie internetowej, a także wygląd i struktura witryny podlegają prawom autorskim firmy MBM elektornics.

Witryna internetowa ani żadna jej część nie może być kopiowana. Witryna internetowa ani żadna jej część nie może być modyfikowana lub umieszczana na innych stronach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MBM electronics.